Kategoria: Yleinen

Julkaistu
Euroopan Unioni on harkitsemassa lyijyhaulien rajoittamista kosteikoilla. Esitys on ollut alkukesästä lausuntokierroksella jäsenmaissa. Lisäksi se on ollut lausuttavana myös kansallisissa sidosryhmissä. Ampumaharrastusfoorumi on antanut luonnollisesti asiasta lausunnon. Ampumaharrastusfoorumi toteaa ykskantaan lausunnon alussa, että nykyisellään esitys lyijyhaulien käytön kieltämisestä Ramsar1-sopimuksen mukaisille kosteikoilla REACH-asetuksen mukaan ei perustu objektiiviseen riskianalyysiin eikä ole tehokkain keino minimoida ympäristö- ja terveysvaaroja ja -riskejä. Näin ollen esitys on ristiriitainen REACH-asetuksen tavoitteiden kanssa ja sisältää useita epäkohtia. Ampumaharrastufoorumin mielestä ampumaradat on jätettävä perusteettomina rajoitusehdotuksen ulkopuolelle. Ympäristölupajärjestelmä ja ampumaratojen parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteet ympäristönsuojelussa takaavat sen, että ampumaratatoiminnan aiheuttamia mahdollisia ympäristöriskejä kontrolloidaan ja seurataan jo nykyisellään huomattavasti laajemmin, tehokkaammin ja joustavammin kuin yksittäisen aineen kieltämisellä.Ympäristölupajärjestelmä mahdollistaa kohdennetun riskinarvioinnin, jolloin toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia riskejä voidaan jo nykyisellään hallita tehokkaammin. Mikäli hyväksytty riskitaso on ylittynyt, ympäristöluvissa on jo nykyisellään rajoitettu lyijyhaulien käyttöä yksittäisillä ampumaradoilla. Lyijyhaulien käyttökielto ja ympäristölupakäytäntö muodostaisivat yhdessä tarpeettomia päällekkäisiä hallinnollisia käytäntöjä. Ampumaharrastusfoorumin lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan täältä. AHF_E-63_2020-vp_MmV_kirjallinen-lausuntopyyntö_lyijyhaulitLFINALLataa

Lue lisää...

Julkaistu
Ympäristöalan yhteishanke, jossa ovat mukana Suomen Ampumaurheiluliitto, Suomen Metsästäjäliitto, Suomen riistakeskus, Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto aloitti toimintansa toukokuun alussa. https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/05/04/ymparistoasiantuntijat-aloittivat-tyonsa/?fbclid=IwAR0fpLoiw86x1Jy3KfNDGsQ6Az2UWwxKreFyaDxZEDWNo3kai7Lop5P-v6o

Lue lisää...

Julkaistu
Itä-Suomen yliopistossa opiskeleva tohtorikoulutettava Seppo Immonen on laatinut ampumaharrastajille kyselyn, jolla hän kerää harrastajien näkemyksiä Suomen ampuma-aselainsäädännön toimivuudesta ja kehittämisehdotuksia sen edelleen kehittämiseksi. Vastausaika päättyy 15. kesäkuuta. Ampumaharrastusfoorumi suosittelee kaikkia asiasta kiinnostuvia vastaamaan kyselyyn. https://www.ampumaurheiluliitto.fi/2020/04/30/kysely-ampumaurheilun-harrastajille/

Lue lisää...

Julkaistu
Viisi järjestöä aloittaa yhteistyössä valtakunnallisen ampumaratojen ympäristölupahankkeen, jonka tavoitteena on laatia kolmen vuoden aikana ympäristölupahakemukset vajaalle kolmannekselle maamme ampumaradoista. Uutisen on julkaissut ensimmäisenä Suomen Ampumaurheiluliitto 27.2.2020 Lue koko uutinen täältä.

Lue lisää...

Julkaistu
Puolustusministeriö on 15.2.2019 pyytänyt erinäisiltä tahoilta lausuntoa asetusluonnoksesta, joka määrittelisi jatkossa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (ry) toteuttamaa sotilaallisia valmiuksia antavaa ampumakoulutusta. Asetus liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/853 eli niin kutsutun asedirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. Asetuksessa säädettäisiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevan ampumakoulutuksen sisällöstä, kyseisessä koulutuksessa käytettävistä ampuma-aseista, turvallista aseenkäsittely- ja ampumataitoa mittaavista ampumakokeista sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ammunnan johtajien näyttökokeesta. https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=9708 https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=9709 Lausunnot pyydetään toimittamaan puolustusministeriölle viimeistään 29.3.2019.

Lue lisää...