Ampumaharrastusfoorumi lausui REACH-esityksestä

Euroopan Unioni on harkitsemassa lyijyhaulien rajoittamista kosteikoilla. Esitys on ollut alkukesästä lausuntokierroksella jäsenmaissa. Lisäksi se on ollut lausuttavana myös kansallisissa sidosryhmissä. Ampumaharrastusfoorumi on antanut luonnollisesti asiasta lausunnon.

Ampumaharrastusfoorumi toteaa ykskantaan lausunnon alussa, että nykyisellään esitys lyijyhaulien käytön kieltämisestä Ramsar1-sopimuksen mukaisille kosteikoilla REACH-asetuksen mukaan ei perustu objektiiviseen riskianalyysiin eikä ole tehokkain keino minimoida ympäristö- ja terveysvaaroja ja -riskejä. Näin ollen esitys on ristiriitainen REACH-asetuksen tavoitteiden kanssa ja sisältää useita epäkohtia.

Ampumaharrastufoorumin mielestä ampumaradat on jätettävä perusteettomina rajoitusehdotuksen ulkopuolelle. Ympäristölupajärjestelmä ja ampumaratojen parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteet ympäristönsuojelussa takaavat sen, että ampumaratatoiminnan aiheuttamia mahdollisia ympäristöriskejä kontrolloidaan ja seurataan jo nykyisellään huomattavasti laajemmin, tehokkaammin ja joustavammin kuin yksittäisen aineen kieltämisellä.
Ympäristölupajärjestelmä mahdollistaa kohdennetun riskinarvioinnin, jolloin toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia riskejä voidaan jo nykyisellään hallita tehokkaammin. Mikäli hyväksytty riskitaso on ylittynyt, ympäristöluvissa on jo nykyisellään rajoitettu lyijyhaulien käyttöä yksittäisillä ampumaradoilla. Lyijyhaulien käyttökielto ja ympäristölupakäytäntö muodostaisivat yhdessä tarpeettomia päällekkäisiä hallinnollisia käytäntöjä.

Ampumaharrastusfoorumin lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.