Tekijä: lotta

Julkaistu
Kommentoitavana olleen selvityksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan ehdotettiin sisällytettäväksi 14 olemassa olevaa rataa ja 4 suunniteltuasteella olevaa ratahanketta. Näiden lisäksi maakuntakaavaan suunnitelman mukaan ollaan sisällyttämässä Rajavartiolaitoksen rataa Kuusamossa, joka palvelee yksinomaan viranomaistarvetta sekä Puolustusvoimien ratoja Hiukkavaarassa ja Haapajärvellä, jotka palvelevat myös siviilikäyttöä. Lausunnossa Ampumaharrastusfoorumi esittää, että maakuntakaavan sisällytettävien ratojen määrää nostetaan ja alueellista kattavuutta tarkastellaan lajiradoittain. Kuten kaikkialla maassamme myös Pohjois-Pohjanmaalla tarvitaan jatkossakin seudullisia ampumaratoja, kuten kaavaselvityksessä on esitetty, mutta näiden rinnalle tarvitaan lisäksi pieniä ratoja harrastus- ja harjoittelukäyttöön. Myös nämä pienemmät radat tulee merkitä maakuntakaavaan ohjaamaan kuntien maankäytön suunnittelua. Tehdyssä ampumaratapaikkojen soveltuvuusarviossa on määritetty rajoittavilla kriteereillä alueet, joille ampumaradat soveltuvat huonosti ja näihin on luettu pohjavesialueelle. Ampumaharrastusfoorumi esittää, että pohjavesialuetarkasteluita ei tehdä kategorisesti siten että sijainti pohjavesialueella tarkoittaa automaattisesti luokkaa huono. Jotta ampumatoiminnan aiheuttaman riskin todennäköisyyttä voidaan luotettavasti arvioida, tarvitaan tarkempia tietoja mm. maaperästä, maakerrosten paksuuksista ja pohjavesien virtaussuunnista. Toisekseen tällöin maakuntakaavasta jäisivät automaattisesti pois ampumaradat joilla on tehty kalliita ja mittavia pohjavedensuojausrakenteita.

Lue lisää...

Julkaistu
Hollolan kunnanhallitus on 18.4.2016 lausunnossaan Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotukseen linjannut, että ampumatoiminnan jatkuminen Hälvälässä puolustusvoiman poistuttua alueelta tulee olla mahdollista siltä osin, kuin toiminnan aiheuttama maaperän pilaantuminen ja ympäristöhäiriöt voidaan hallita sekä rajata ja Tiilikankaan luoteispuolta voidaan kehittää asumisen alueena. Näin ollen lausunnossa esitetään, että kaavakartalle lisätään Hälvälän ampumarata ja radan melualue. Myös 4.4.2016 järjestetyssä valtuustoseminaarissa strategisen yleiskaavan käsittelyn yhteydessä valtuustoryhmät ovat ottaneet kantaa Hälvälän ampuma-alueen tulevaisuuteen. Linjauksessaan valtuustoryhmät halusivat mahdollistaa valtakunnallisen ampumaradan olemassaolon kuitenkin niin ettei asumisen laajentamismahdollisuuksia suljeta pois.  

Lue lisää...