Tekijä: admin

Julkaistu
Tasavallan presidentin esittelyssä 19.12.2018 vahvisti presidentti YSL:n muutoksen, jossa lakiin lisätään uusi ilmoitusmenettely (uusi Luku 10a ilmoitusmenettelystä). Lakimuutoksen voimaantulopäiväksi määrättiin 1.2.2019. Ympäristönsuojelulaki ja ampumaratalaki sisältävät pian molemmat ilmoitusmenettelyn pienille ampumaradoille. Kummassakin laissa vähäisen ampumaradan raja on 10 000 laukausta vuodessa. Ympäristönsuojelulain lisäehtona vähäisyydelle on, että radalla ei saa olla haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa. YSL:n liitteessä 4, kohdassa 7. määritellään ympäristönsuojelulain "vähäinen ampumarata" näin: 7. Ulkona sijaitseva, ampumarata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta vuodessa ja jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa. Historiaa Hallituksen esitys ympäristönsuojelulain muuttamiseksi (HE 94/2018 vp) annettiin Eduskunnalle 27.6.2018. Tämän esityksen luonnoksesta mm. Ampumaharrastusfoorumi antoi lausunnon ympäristöministeriölle. Eduskuntaan tuotu HE oli pienten ampumaratojen määrittelyn osalta huomattavasti luonnosta parempi. Rajaus vain .22 kaliiperin aseisiin poistui. Vain haulikkoammuntaradan kielto jäi rajoittamaan lajivalikoimaa. Eduskuntakäsittelyn aikana ei hallituksen esitykseen tehty ampumaratoja koskevia muutoksia. Lausuntoja ei valiokuntakäsittelyn aikana pyydetty järjestöiltä. Vain asiantuntijoita kuultiin. Hallituksen esitys sisältää hyvin pienen määrän ammuntaa koskevaa aineistoa. Pääpaino on eläinsuojilla, joita on lakimuutoksen piirissa yli 3000 kappaletta. Ampumaratoja arvioitiin olevan pieni määrä. Siirtymävaihe Vanhat ympäristöluvat pysyvät edelleen voimassa vähäisilläkin radoilla. Lakimuutoksen voimaantuloon liittyvissä siirtymäsäännöksissä todetaan mm. seuraavaa: Lupahakemukseen, joka on tullut vireille ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Lupapäätökset, jotka koskevat liitteen 4 mukaisia toimintoja, jäävät voimaan tämän lain tullessa voimaan. Jos lupaa on tarpeen muuttaa toiminnan olennaisen muutoksen perusteella tai 89 §:ssä säädetystä syystä tämän lain voimaantulon jälkeen, sovelletaan 10 a luvussa säädettyä menettelyä niin, että asiassa annettava ilmoituspäätös korvaa voimassa olevan luvan. Koko YSL:n muutos perusteluineen löytyy parhaiten hallituksen esityksestä osoitteesta https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_94+2018.aspx

Lue lisää...

Julkaistu
Pienemmille ampumaradoille kaavailtu lupamenettelyä sujuvampi uusi ilmoitusmenettely on tulossa ympäristönsuojelulakiin. Hallituksen esitys asiasta (HE 94/2018 vp) annettiin Eduskunnalle 27.6.2018. Hankkeen alkuvaiheessa ilmoitusmenettelyyn esitettiin vain pienoiskivääri- ja pienoispistooliradat joilla suunniteltu laukausmäärä oli alle 10 000 laukausta. Jatkovalmistelussa vain haulikkoradat jätettiin vanhan lupamenettelyn piiriin. Nyt hallituksen esityksen liitteen 4 kriteeri vähäiselle ampumaradalle on seuraava: "7. Ulkona sijaitseva, ampumarata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta vuodessa ja jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa."   Koko HE 94/2018 vp on yli 120-sivuinen. Se löytyy Eduskunnan sivustolta osoitteesta https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_94+2018.aspx taikka VN:n sivustolta osoitteesta https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f805c3680 Lakimuutos koskee ennakkoarvion mukaan vain pientä määrää ampumaratoja. Pohjavesi ja haulikkoammunta vievät radan esityksen perusteiden mukaan lupamenettelyn piiriin. Naapureiden altistus melulle saattaa myös johtaa entisenlaiseen lupamenettelyyn. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Lue lisää...

Julkaistu
Ympäristönsuojelulakiin on vuodelle 2018 varattu ampumaratoja sivuavia muutoksia. Vuoden alusta tuli voimaan valituslupa KHO:een (YSL 190 §). Toinen muutos - vähäisten ampumaratojen uusi ilmoitusmenettely on vielä valmisteilla ympäristöministeriössä. Alla oleva linkki antaa tilanteen 5.6.2018. Lainsäädäntö kevät 2018      

Lue lisää...

Julkaistu
Itä-Uudenmaan poliisilaitos järjestää ampuma-asekouluttajakoulutuksen 19.5.2018 Polisinrättningen i Östra Nyland ordnar en utbildning för skytteinstruktörer den 19 maj 2018   Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen lupavalvontayksikkö järjestää ampuma-asekouluttajakoulutuksenlauantaina 19.5.2018 klo 9 - 16 Vantaan pääpoliisiasemalla, osoitteessa Kielotie 21, 01300 Vantaa. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella toimivia ampuma-asekouluttajia varten. Osallistumismaksu (30 eur) on maksettava koulutukseen saapuessa poliisiaseman infossa käteisellä tai pankkikortilla. Kurssille otetaan enintään 40 osallistujaa.  Kuka hyväksytään ampuma-asekouluttajaksi? Ampuma-asekouluttajaksi voidaan hyväksyä se, joka: 1) on täyttänyt 20 vuotta ja suostuu tehtävään; 2) on ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan haltija; 3) on yhdistyslain 4 §:ssä tarkoitetun yhdistyksen jäsen tai sen palveluksessa; sekä 4) on hyväksytysti suorittanut Poliisihallituksen määrittämät vaatimukset täyttävän, poliisin järjestämän koulutuksen (ampuma-asekouluttajakoulutus), joka sisältää ainakin ampuma-aseita koskevaan lainsäädäntöön, niiden turvalliseen käsittelyyn ja säilyttämiseen, ampuma-asekouluttajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä kouluttajana toimimiseen liittyvät opetusaiheet. Ampuma-asekouluttajaksi hyväksyminen on voimassa enintään 10 vuotta. Yhdistykset ehdottavat henkilöitä kouluttajakoulutukseen Ampuma-asekouluttajaksi hyväksyy yhdistyksen tekemästä hakemuksesta ampuma-asekouluttajaksi haettavan henkilön kotikunnan poliisilaitoksen poliisipäällikkö tai tehtävään määrätty muu päällystöön kuuluva poliisimies, joka myös muuttaa hyväksymiseen liitettyjä ehtoja ja rajoituksia.   Yhdistyksiä pyydetään lähettämään ehdotuksensa koulutukseen osallistujista Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen lupavalvonnan virkasähköpostiin lupavalvonta.ita-uusimaa@poliisi.fi. 22.4.2018mennessä. Viestissä on mainittava osallistujan nimi ja henkilötunnus. Lisäksi ehdotukseen on liitettävä ote yhdistyksen pöytäkirjasta, jossa on maininta, että koulutukseen ehdotettu henkilö on yhdistyksen valitsema. Itä-Uudenmaan poliisilaitos ilmoittaa yhdistyksille koulutukseen hyväksytyt sähköpostitse 4.5.2018 mennessä. 

Lue lisää...

Julkaistu
Ampumaharrastusfoorumi on lausunut kesän ja syksyn aikana mm. ympäristölainsäädännöstä www.ampumaharrastusfoorumi.fi/esitykset-ja-lausunnot/

Lue lisää...