Ampumaratalaki edellyttää ampumaradoille järjestyssäännön

Joulukuussa vuonna 2015 voimaan astuneen ampumaratalain (763/2015) tavoitteena on edistää turvallista ampumaharrastusta, turvallisuutta ampumaradoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä maakunnallisen ampumarataverkoston suunnitelmallista kehittämistä.

Ampumaratalain (9§) mukaan ampumaradalla tulee olla järjestyssääntö, jossa on oltava määräykset rata-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä oleskelevien turvallisuuden varmistamisesta, radan käyttöön liittyvistä rajoituksista sekä määräyksiä ja rajoituksia koskevasta tiedottamisesta rata-alueella. Järjestyssääntö ja ratavastaavan yhteystiedot on pidettävä ampumaradalla käyttäjien nähtävinä.

Ampumaharrastusfoorumi on selvittänyt yhdessä Poliisihallituksen kanssa niitä vaatimuksia, minkälainen ampumaratalain ja sen perusteella annetun asetuksen (1307/2015) edellyttämän järjestyssäännön tulee olla. Useimmilla toiminnassa olevilla ampumaradoillamme on jo varsin kattava järjestyssääntö, joka perustuu ampumaratalupaan, ympäristölupaan ja radan ylläpitäjän päätöksiin. Uuden lain mukainen järjestyssääntö vaatinee vain pieniä säätöjä. Ratavastaavan lisääminen on yksi todennäköisimmistä muutoksista.

Ampumaratoja ylläpitävien seurojen ja yhdistysten on siis katselmoitava ampumaratansa voimassa oleva järjestyssääntö ja täydennettävä siihen mahdolliset puuttuvat uusimuotoisen järjestyssäännön kohdat. Ampumaharrastusfoorumi suosittaa Poliisihallituksen edustajien kanssa käymiensä keskustelujen perusteella, että asetuksen edellyttämään minimiin lisättäisiin kohta ”ratavastaavan oikeudet”; tämä selkeyttänee ratavastaavan toimintaa.

Poliisihallitus on ampumaratalain 17 §:n mukaisesti ilmoittanut, että vanhojen toiminnassa olevien ampumaratojen järjestyssääntöjä ei pidä lähettää Poliisihallitukseen hyväksyttäviksi. Vain ratavastaava tulee ilmoittaa hyväksyttäväksi. Silti seurojen ja yhdistysten tulee saattaa ampumaratansa järjestyssääntö ja sen näkyvillä olo lain mukaiseksi 1.12.2017 mennessä. Mahdollisessa toiminnan aikaisessa valvonnassa järjestyssäännön olemassaolo tarkastetaan.

Ampumaratalain ja -asetuksen edellyttämän minimimuotoisen järjestyssäännön lisäksi radan ylläpitäjä voi julkaista täydentäviä ohjeita (esim valvontaohje) toiminnasta ampumaradallaan.

Ampumaratojen minimijärjestyssääntömalli löytyy täältä: Ampumaradan järjestyssääntö_AHF_201604014