Uusi ilmoitusmenettely pienille ampumaradoille ympäristönsuojelulakiin. Voimaantulo 1.2.2019.

Tasavallan presidentin esittelyssä 19.12.2018 vahvisti presidentti YSL:n muutoksen, jossa lakiin lisätään uusi ilmoitusmenettely (uusi Luku 10a ilmoitusmenettelystä). Lakimuutoksen voimaantulopäiväksi määrättiin 1.2.2019.

Ympäristönsuojelulaki ja ampumaratalaki sisältävät pian molemmat ilmoitusmenettelyn pienille ampumaradoille. Kummassakin laissa vähäisen ampumaradan raja on 10 000 laukausta vuodessa. Ympäristönsuojelulain lisäehtona vähäisyydelle on, että radalla ei saa olla haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa.

YSL:n liitteessä 4, kohdassa 7. määritellään ympäristönsuojelulain ”vähäinen ampumarata” näin:

7. Ulkona sijaitseva, ampumarata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta
vuodessa ja jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa.

Historiaa

Hallituksen esitys ympäristönsuojelulain muuttamiseksi (HE 94/2018 vp) annettiin Eduskunnalle 27.6.2018.
Tämän esityksen luonnoksesta mm. Ampumaharrastusfoorumi antoi lausunnon ympäristöministeriölle. Eduskuntaan tuotu HE oli pienten ampumaratojen määrittelyn osalta huomattavasti luonnosta parempi. Rajaus vain .22 kaliiperin aseisiin poistui. Vain haulikkoammuntaradan kielto jäi rajoittamaan lajivalikoimaa.

Eduskuntakäsittelyn aikana ei hallituksen esitykseen tehty ampumaratoja koskevia muutoksia. Lausuntoja ei valiokuntakäsittelyn aikana pyydetty järjestöiltä. Vain asiantuntijoita kuultiin. Hallituksen esitys sisältää hyvin pienen määrän ammuntaa koskevaa aineistoa. Pääpaino on eläinsuojilla, joita on lakimuutoksen piirissa yli 3000 kappaletta. Ampumaratoja arvioitiin olevan pieni määrä.

Siirtymävaihe

Vanhat ympäristöluvat pysyvät edelleen voimassa vähäisilläkin radoilla. Lakimuutoksen voimaantuloon liittyvissä siirtymäsäännöksissä todetaan mm. seuraavaa:

Lupahakemukseen, joka on tullut vireille ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Lupapäätökset, jotka koskevat liitteen 4 mukaisia toimintoja, jäävät voimaan tämän lain tullessa
voimaan. Jos lupaa on tarpeen muuttaa toiminnan olennaisen muutoksen perusteella tai
89 §:ssä säädetystä syystä tämän lain voimaantulon jälkeen, sovelletaan 10 a luvussa säädettyä
menettelyä niin, että asiassa annettava ilmoituspäätös korvaa voimassa olevan luvan.

Koko YSL:n muutos perusteluineen löytyy parhaiten hallituksen esityksestä osoitteesta
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_94+2018.aspx