Opinnäytetyö: Luotien Talteenotto Ampumaradoilla. Merikonttikonsepti.

Metropolia ammattikorkeakoulussa opiskellut Olli Kärki on julkaissut opinnäytetyönsä Luotien Talteenotto Ampumaradoilla, Merikonttikonsepti (Bullet Recovery in Shooting Ranges, Marine Container Concept). Työn ohjauksesta vastasi TkT Esa Toukoniitty ja VTM Ville Maijanen.

Opinnäytetyön tiivistelmä on ohessa:

Insinöörityön tarkoitus oli tutkia Espoon Ampumaratayhdistys Ry:n (AMRY) ulkoampumaradoille
kehittämää luotiloukkua ja sen talteenottotehokkuutta. Työssä keskityttiin merikonttiratkaisuun, jossa luotiloukku rakennetaan merikonttia käyttäen. Ympäristöongelmien ja -vaatimusten kasvaessa on oleellista, että ampumaradoille kehitetään järjestelmiä haitallisia aineita sisältävien luotien talteenottoa varten.

Luodit sisältävät ympäristölle sekä eläville organismeille haitallisia aineita, kuten lyijyä, antimonia ja arseenia. Suomessakin yleisesti käytettyyn maa-aineksesta rakennettuun taustavalliin jäävät luodit ovat riski, sillä ajan kuluessa luotien sisältävät aineet liukenevat ja pilaavat maaperää, pinta- sekä pohjavesiä.

Tutkimus toteutettiin keväällä 2016 Lahnuksen ulkoampumaradalla yhteistyössä AMRY:n henkilökunnan sekä ampumahiihtojoukkue Tuusulan Voimaveikkojen (TV-V) kanssa.

Tutkimuksessa käytettiin kahta eri maalitaululaitetta; pahvitauluja ja ampumahiihtotaululaitetta. Tulokset luotien talteenottoprosentteina suhteessa ammuttuun määrään olivat erinoimaiset. Luoteja saatiin odotettavasti talteen enemmän (91.0–91.7 %) ammuttaessa pahvitauluihin, mutta myös ampumahiihtotaululaitteiden osalta tulos oli hyvä (87.1–87.8 %).

Vertailtaessa muihin markkinoilla oleviin luotiloukkujärjestelmiin merikonttiratkaisu tarjoaa toimivan kokonaisuuden, jota voidaan hyödyntää kaikilla ulkoampumaradoilla. Siirreltävyytensä ansiosta myös ampumaratojen ulkopuolella, tehden ratkaisun käytön mahdolliseksi esimerkiksi ampumahiihtoradoilla, joissa maasta rakennettu taustavalli ei ole mahdollinen.

Kokonaisuudessaan opinnäytetyö on luettavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/119590