Kansallista aselainsäädäntöä virtaviivaistetaan

Sisäministeriö järjesti kansallisen aselain uudistukseen liittyvän kuulemistilaisuuden Helsingin Säätytalolla keskiviikkona 8.6.2016. Läsnä olivat lähes kaikki aseharrastuksen valtakunnalliset järjestöt.

Tavoiteltavan uudistuksen keskeisin päämäärä on sujuvoittaa aseiden hankkimis- ja hallussapitolupien myöntämisprosessia. Uudistustarve on lähtenyt liikkeelle Sisäministeriön itse nykyisestä aselaista tekemien havaintojen ja johtopäätöksien pohjalta. Suomalaiset aseharrastajat tietävät myös hyvin, että samaan aikaan on meneillään Euroopan Unionin tuliasedirektiivin uudistaminen, minkä vaikutukset lisätään tarvittaessa uuteen kansalliseen lakiin.

Uudistuksessa aiotaan yhdistää hankkimis- ja hallussapitolupamenettelyt yhdeksi aselupamenettelyksi. Aselupa olisi ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen (oleellisen) osan hallussapitoon oikeuttava lupa. Aselupamenettelyn luomisen yhteydessä on tarkoitus ottaa käyttöön myös sähköinen asiointi ja vähentää merkittävästi poliisilaitoksella käyntiä lupaprosessin eri vaiheissa. Tällöinkin asiointia voisi mahdollisesti tehdä kaikilla maamme poliisilaitoksilla asuinpaikasta riippumatta. Hankkimisluvan voimassaoloaika on suunniteltu muutettavaksi kahdeksi vuodeksi.

Aselupauudistuksen myötä on tarkoitus samalla luopua aselupahakijan soveltuvuustestistä, joka korvataan poliisiviranomaisen tehostetulla valvonnalla ja taustatietojen käytöllä. Haastattelua henkilön soveltuvuuden selvittämiseen on sen sijaan tarkoitus jatkaa, mutta haastattelujen erityinen kohdehenkilöstö olisi ensiluvan hakijat.

Nykyistä hallussapitolupamenettelyä on suunniteltu kehitettävän siten, että ase-elinkeinonharjoittaja ilmoittaisi myydyn aseen yksilöintitiedot suoraan poliisin tietojärjestelmään, millä voitaisiin pääosin luopua luvanhakijan velvoitteesta näyttää hankittu ase poliisiviranomaiselle. Yksityisessä asemyynnissä menettelyn käyttöönotto on vielä pohdinnassa.

Kansallisen aseluvan rinnalla Euroopan alueella käytettävän EU-asepassin hakumenettely aiotaan myös sähköistää.

Suunnitelluista joustouudistuksista huolimatta poliisiviranomainen ei lupaa helpotuksia luvan myöntämisen edellytyksiin. Jatkossakin hankittavan aseen tulee olla sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen ja hakijan on oltava sovelias aseharrastukseen. Sisäministeriö ja Poliisihallitus tulevat ohjaamaan maamme poliisilaitoksia nykyistä yhtenäisempään menettelyyn.

Kansallinen aselakiuudistus etenee siten, että Sisäministeriö valmistelee alkaneen kesän aikana lakiluonnoksen lausuttavaksi keskeisille sidosryhmille. Eduskunnan käsittelyyn lakiluonnos on tarkoitus toimittaa syysistuntokaudella 2016. Lain voimaantulo riippuu sekä Eduskunnan käsittelystä, että samanaikaisesti valmistuvan EU:n tuliasedirektiivin vaikutuksista kansallliseen lainsääädäntöömme. Uusi aselaki on tarkoitus saada voimaan vuoden 2017 alkupuolella.