Kansallisen aselain joustavoittaminen

Sisäministeriö on pyytänyt (SMDno-2015-2044) eräiltä ampuma- ja aseharrastusjärjestöiltä lausuntoa hallituksen esitykseksi ampuma-aselain ja rikoslain muuttamisesta.

Esityksen tavoitteena on aselupamenettelyn uudistaminen aseturvallisuutta vaarantamatta. Esitysluonnos sisältää ehdotukset koskien sähköisen asioinnin käyttöön ottamista aselupa-asioissa, kotipaikkasidonnaisuuden poistamista, soveltuvuustestistä luopumista ja aseen esittämisen rajoittamista. Kaksivaiheinen hankkimis- ja hallussapitolupamenettely yhdistettäisiin aselupamenettelyksi. Aselupa olisi ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa, johon voitaisiin liittää oikeus aseen hankkimiseen, valmistamiseen tai muuntamiseen yksityistä tarkoitusta varten.

Muutokset vähentäisivät pakollista käyntiasiointia poliisilaitoksella ja joustavoittaisivat menettelyä. Sähköisen lupamenettelyn rinnalla säilyisi kuitenkin mahdollisuus hakea aselupaa poliisilaitoksella asioiden.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan, että ase-elinkeinonharjoittajan tulisi ilmoittaa hallussaan olevien aseiden ja aseen osien yksilöintitiedot poliisin asetietojärjestelmään sähköisesti. Muutos parantaisi aseen elinkaaritietojen hallintaa.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2016. Lainmuutokset tulisivat pääosin voimaan mahdollisimman pian. Sähköiseen asiointiin liittyvät muutosehdotukset ovat sidoksissa poliisin asetietojärjestelmän uudistushankkeeseen ja tulisivat voimaan keväällä 2018.

Valmistelumateriaali on luettavissa SM:n sivustoilta osoitteessa: https://www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/ampuma-aseluvat