Hälvälän ampumaratojen tulevaisuutta linjataan Päijät-Hämeen maakuntakaavassa

Pitkään uudistettavana ollut Päijät-Hämeen maakuntakaava vahvistettiin joulukuun alussa.  Kaavatyön keskeisiä vaikuttimia olivat ilmaston muutoksen hillitseminen ja siihen varautuminen, liikenneverkon ja maankäytön yhteen sovittaminen, Helsingin metropolialueen vaikutukset Päijät-Hämeeseen sekä asukkaiden palveluiden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen. Uuden maakuntakaavatyön tavoitteena oli löytää ratkaisuja maakunnan alueella kuntarajoista riippumatta.

Maakuntakaavatyössä pyrittiin löytämään ratkaisuja, joilla saataisiin sovitettua yhteen asuminen, elinkeinoelämä ja luonnonvarojen hyödyntäminen sekä pohjavesivarojen turvaaminen. Ympäristöhäiriöitä tuottaville toiminnoille kuten ampumaradat, moottoriurheilukeskukset, tuulivoima-alueet ja teollisuus- ja varastoalueet sekä luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohdealueet on haettu sijoittumismahdollisuudet. Seudullisesti merkittäviä ampumaratoja on esitetty kuusi, samoin moottoriurheilukeskuksia on esitetty kuusi sekä näihin liittyvät melualueet.

Kaavassa todetaan seudullisesti tärkeiksi ampumaradoiksi Nuoramoisten ampumarata (Sysmä), Pikijärven ampumarata (Heinola), Taruksen ampumarata (Padasjoki), Hälvälän ampumarata (Hollola), Järvelän ampumarata (Kärkölä), sekä Ämmäntöyrään ja Salolan ampumaradat (Orimattila). Luettelossa ampumaharrastajien kiinnostus kohdistuu erityisesti Hälvälän ampumaurheilukeskukseen. Tarkemmissa kaavaselosteissa mainitaan puolustusvoimien toiminnan loppuvan asteittain Hälvälässä,  mutta alue ampumaratana todetaan silti kehittämisen kohdealueena. Puolustusvoimien aiempien toimintojen asettamien rajoituksien (esim mahdolliset räjähteet maastossa) poistuttua päämääränä siis on, että alueella voisi toimia jatkossakin nykyaikainen kansainväliset vaatimukset täyttävä ampumaurheilukeskus.

Hälvälän korvaavana alueena on ollut jonkin verran esillä Padasjoen Tarusjärven harjoitusalueen käyttö ampumaurheilupaikkana. Tämä näkökulma todetaan myös maakuntakaavassa. Puolustusvoimien antamien tietojen mukaan Tarusjärveä kehitetään vain sotilaskoulutuksen lähtökohdista, jolloin toiveet uuden ampumaratakeskuksen rakentamisesta sinne lienee syytä unohtaa.

Muut Päijät-Hämeen maakuntakaavassa tunnistetut ampumaradat ovat Yölinnun ampumarata (Hartola), Aurinkovuoren ampumarata (Vääksy), Putulan ampumarata (Hämeenkoski), Iso-Väihjärven ampumarat (Hämeenkoski), Nastolan metsästysampumarata (Nastola), Uudenkylän ampumarata (Orimattila) ja Niinikosken ampumarata (Artjärvi).

Joulukuun alussa 2015 voimaan astuneen ampumaratalain tavoitteena on edistää turvallista ampumaharrastusta, turvallisuutta ampumaradoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä maakunnallisen ampumarataverkoston suunnitelmallista kehittämistä. Ampumaratalain mukaan maakunnan liiton tulee laatia ja pitää ajan tasalla kehittämissuunnitelmaa, jossa esitetään arvio maakunnallisten ampumaurheilukeskusten sekä muiden ampumaratojen riittävästä määrästä ja niiden sijoitustarpeesta maakunnassa. Lisäksi suunnitelmaa tulee hyödyntää selvitysaineistona alueiden käytön suunnittelussa, ja sitä laadittaessa tulee kuulla keskeisiä metsästys- ja ampumaurheiluorganisaatioita.

Nyt maakuntaliitto on ilmaissut näkemyksensä ampumarataverkostostaan. Harrastajakunnan on tarkistettava, vastaako se lajiemme vaatimuksia. Lajien harrastamisen edellytyksiä voi parantaa seuratasolla, seurojen kahdenvälisin järjestelyin tai maakunnallisilla järjestelyillä, esimerkiksi perustamalla ampumaratayhdistyksiä. Ampumaharrastusfoorumilla on kuntainliittojen toimintarajoja vastaavat alueelliset neuvottelukunnat, jotka tukevat paikallista kehittämistyötä.

ph_radat_20161211

Päijät-Hämeen kaava on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://www.paijat-hame.fi/maakuntakaava