Euroopan komissio selvittää YK:n ampuma-asepöytäkirjan soveltamisen uudistamistarpeita

Euroopan komissio antoi viime vuonna konsulttiyritys Ernst&Youngille toimeksiannon selvittää eurooppalaisten ampumaharrastusyhteisöjen käsityksiä siitä, minkälaisia uudistustarpeita alalla nähdään olevan EU-asetuksen 258/2012 (aseiden vienti, tuonti ja kauttakuljetus) osalta tilanteessa, jossa uudistetun tuliasedirektiivin määräykset on saatettu voimaan Euroopassa.

Selvitys tehtiin laajalla, eri harrastuspiireille suunnatulla verkkokyselyllä. Saatuja tuloksia ollaan parhaillaan tarkentamassa ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneiden tahojen kanssa erilaisilla kohdehaastatteluilla. Suomeen kohdistuvat täydentävät haastattelut tekee Tukholman kansainvälinen rauhantutkimusinstituutti Sipri. Ainakin Suomen Ampumaurheiluliitto on ollut haastateltavana. Tarkentavia kysymyksiä on kohdistettu muun muassa siihen, millä tasolla Suomen aselupahallinnon sähköinen hakemis- ja käsittelyvalmius on, tulisiko Euroopassa olla yhteinen aselupatietojärjestelmä, miten Euroopan Unionin pitäisi kehittää aseiden vienti-, tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyä Euroopan Unioniin kuulumattomien maiden kanssa. Lisäksi käsiteltiin, miten sotilasaseisiin tai niitä ominaisuuksiltaan vastaaviin aseisiin suhtaudutaan Suomen aselupahallinnossa.

Kyselyn ja teemahaastattelujen tuloksien valmistuttua Ernst&Young luovuttaa selonteon Euroopan komissiolle, joka päättää jatkotoimenpiteistä. Tämän jälkeen asia tullee viralliseen kansalliseen lausuntokäsittelyyn.