Hallintovaliokunta lausui tuliasedirektiivimuutoksesta

Hallintovaliokunta on saanut valmiiksi 3.6.2016 kirjelmän eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta (asedirektiivin muuttaminen).

Kirjelmässä todetaan, että Suomi voi hyväksyä tuliasedirektiiviin liittyvän neuvottelutuloksen hallintovaliokunnan määrittämien ehtojen mukaisesti. Kirjelmässä todetaan, että kyseessä on tiiviiden neuvottelujen tulos, jossa jäsenvaltioiden joiltain osin varsin eriävätkin näkemykset on saatu sovitettua yhteen. Neuvottelutulos poikkeaa useassa kohtaa komission alkuperäisestä ehdotuksesta Suomen näkemyksen mukaan parempaan suuntaan.

Hallintovaliokunnan lausunnon voi lukea kokonaisuudessaan osoitteessa: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/HaVL_21+2016.aspx.

 
Asiaan liittyen hallintovaliokunta on aiemmin antanut seuraavat lausunnot: HaVL 12/2016 vp ja HaVL 24/2015 vp.