Arkistot

Julkaistu
Itä-Uudenmaan poliisilaitos järjestää ampuma-asekouluttajakoulutuksen 19.5.2018 Polisinrättningen i Östra Nyland ordnar en utbildning för skytteinstruktörer den 19 maj 2018   Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen lupavalvontayksikkö järjestää ampuma-asekouluttajakoulutuksenlauantaina 19.5.2018 klo 9 - 16 Vantaan pääpoliisiasemalla, osoitteessa Kielotie 21, 01300 Vantaa. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella toimivia ampuma-asekouluttajia varten. Osallistumismaksu (30 eur) on maksettava koulutukseen saapuessa poliisiaseman infossa käteisellä tai pankkikortilla. Kurssille otetaan enintään 40 osallistujaa.  Kuka hyväksytään ampuma-asekouluttajaksi? Ampuma-asekouluttajaksi voidaan hyväksyä se, joka: 1) on täyttänyt 20 vuotta ja suostuu tehtävään; 2) on ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan haltija; 3) on yhdistyslain 4 §:ssä tarkoitetun yhdistyksen jäsen tai sen palveluksessa; sekä 4) on hyväksytysti suorittanut Poliisihallituksen määrittämät vaatimukset täyttävän, poliisin järjestämän koulutuksen (ampuma-asekouluttajakoulutus), joka sisältää ainakin ampuma-aseita koskevaan lainsäädäntöön, niiden turvalliseen käsittelyyn ja säilyttämiseen, ampuma-asekouluttajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä kouluttajana toimimiseen liittyvät opetusaiheet. Ampuma-asekouluttajaksi hyväksyminen on voimassa enintään 10 vuotta. Yhdistykset ehdottavat henkilöitä kouluttajakoulutukseen Ampuma-asekouluttajaksi hyväksyy yhdistyksen tekemästä hakemuksesta ampuma-asekouluttajaksi haettavan henkilön kotikunnan poliisilaitoksen poliisipäällikkö tai tehtävään määrätty muu päällystöön kuuluva poliisimies, joka myös muuttaa hyväksymiseen liitettyjä ehtoja ja rajoituksia.   Yhdistyksiä pyydetään lähettämään ehdotuksensa koulutukseen osallistujista Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen lupavalvonnan virkasähköpostiin lupavalvonta.ita-uusimaa@poliisi.fi. 22.4.2018mennessä. Viestissä on mainittava osallistujan nimi ja henkilötunnus. Lisäksi ehdotukseen on liitettävä ote yhdistyksen pöytäkirjasta, jossa on maininta, että koulutukseen ehdotettu henkilö on yhdistyksen valitsema. Itä-Uudenmaan poliisilaitos ilmoittaa yhdistyksille koulutukseen hyväksytyt sähköpostitse 4.5.2018 mennessä. 

Lue lisää...

Julkaistu
Ampumaharrastusfoorumi on lausunut kesän ja syksyn aikana mm. ympäristölainsäädännöstä www.ampumaharrastusfoorumi.fi/esitykset-ja-lausunnot/

Lue lisää...

Julkaistu
Ampumaharrastusfoorumin perinteinen vuosiseminaari pidettiin Katajanokan kasinolla 3.2.2017. Tilaisuuden tähtipuhujina olivat sisäministeri Paula Risikko (kok) sekä europarlamentaarikko Juha Halla-aho (ps). Heidän esityksistään huokui se, että he tuntevat hyvin ammunnan harrastajille ajankohtaiset asiat: Euroopan unionin tuliasedirektiiviuudistus sekä samaan aikaan tapahtuva kansallisen aselain joustavoitaminen. Risikko painotti esityksessään tuliaseet ja kansallinen turvallisuus tuliasedirektiivimuutoksien taustalla olleita vakavia turvallisuusnäkökohtia, mutta korosti sitä, että yhdessä meidän tulee varmistaa ampumaharrastuksen jatkuminen. Halla-aho selvitti esityksessään unionin valiokunnissa käytyä keskustelua. Keskeistä oli huomata, että eri maiden ja neuvottelutahojen päämärien vuoksi direktiivi saattaa päättyä muotoon, jossa on monenlaisia poikkeussääntöjä aseluokituksen, aseiden tulivoiman ja lupien voimassaolon osalta. Halla-aho korosti, että suomalaisten osalta on merkitystä sillä, miten kansallinen lainsäädäntö muovaillaan direktiivin minimivaatimuksien perustalle. Luontevasti Halla-ahon esityksen jälkeen Sisäministeriön Johanna Puiro selvitti tuliasedirektiivin kansallisia seurauksia. Seminaariväkeä rauhoiteltiin viestillä, että Suomen päämääriä saatiin hyvin sisällytettyä tuliasedirektiiviin. Poliisihallituksen asehallintopäällikkö Mika Lehtonen kertoi esityksessään havaintoja aselain sekä ampumaratalain kokemuksista. Ehkäpä keskeisin viesti hänen esityksessään oli, että ampumaratatoimijat ovat tehneet toistaiseksi hyvin vähän ampumaratalain mukaisia ilmoituksia koskien ampumaratavastaavia ja ratojen järjestyssääntöjä. Nämä ilmoitukset tulee toimittaa Poliisihallitukselle 30.11.2017 mennessä. Sisäministeriön Johanna Kari selvitti esityksessään kansallisen aselain joustavoittamishanketta. Hankkeessa on otettu huomioon ennakoiden tuliasedirektiivin mahdolliset muutokset. Aselupaprosessia tullaan hankkeen myötä joustavoittamaan muun muassa sähköisen menettelyn käyttöön otolla (vrt passit) sekä luopumalla kotipaikkasidonnaisuudesta. Ympäristökeskuksen Mikko Attila pohti esityksessään ampumaratojen tarvitsemia ympäristölupia. Kuten aselain uudistamisen ja sen mukaisten menettelyjen joustavoittamista on monessa yhteydessä todettu myös, että tulisi pohtia myös erityisesti vähäisten ampumaratojen ympäristölupamenettelyn keventämistä. Attila toi esityksessään esiin myös näkökannan, että ampumaradan ympäristölupa on vahva työkalu ampumatoiminnan puolustamisessa. Siksi toiminnan kuvaamiseen ja ympäristölupamenettelyyn kannattaa panostaa. Seminaarin viimeisenä esiintyjänä oli ampumarata-asiantuntija Lotta Jaakkola. Jaakkola täydensi Attilan sanomaa siten, että aktiivisesti toimimalla ampumaharrastajilla on mahdollisuus vaikuttaa päämäärähakuisesti niin yleiseen mielipiteeseen kuin ympäristölupaviranomaisiin. Tässä vanha sanonta "ei saa jäädä tuleen makaamaan" on muistettava, ja meidän on aktiivisesti tuotava esille tarpeitamme ja valmistauduttava huolellisesti heti alusta ympäristölupaprosessiin. Esitysmateriaali on luettavissa täällä: Halla-aho: AHFSEMI2017_Halla-aho_tuliasedirektiivi_20170203 Puiro: AHFSEMI2017_Puiro_Muuttuva asedir SM esitys final_20170202 Lehtonen: AHFSEMI2017_Lehtonen_Kokemuksia ampuma-ase- ja ampumaratalakien uudistuksista_20170202 Kari: AHFSEMI2017_Kari_Ampuma-aselupamenettelyn uudistaminen esitys_20170202 Attila: AHFSEMI2017_Attila_Ympäristölupa_20170203 Jaakkola: AHFSEMI2017_Jaakkola_seminaari_20170202

Lue lisää...

Julkaistu
Ampumaharrastusfoorumin järjestää perinteisen seminaarin 3.2.2017 Katajanokan kasinolla. Tilaisuuden avaa Ampumaharrastusfoorumin uusi puheenjohtaja Saku Liehu klo 10.00. Saku Liehun taustaorganisaatio on Reserviupseeriliitto. Tilaisuuden ohjelma AHF_seminaari_2017_20170109 Tilaisuuden puhujakaartiin voi tutustua AHF_seminaari_2017_puhujaesittelyt Tilaisuuteen on ilmoittautunut 82 henkilöä (31.1.2017). Tervetuloa.

Lue lisää...

Julkaistu
Mielenkiinnolla odotettu kansallisen ampuma-aselain muutosehdotus julkaistiin 19.1.2017. Esityksen tavoitteena on aselupamenettelyn uudistaminen aseturvallisuutta vaarantamatta. Esityksessä ehdotetaan muun muassa säädettäväksi ase-elinkeinonharjoittajalle velvollisuus ilmoittaa haltuunsa saamansa ampuma-aseet (vast) ja patruunavarastot suoraan poliisin asetietojärjestelmään. Ehdotettu muutos parantaisi aseiden ja patruunoiden seurattavuutta. Uudessa laissa hankkimis- ja hallussapitolupamenettely sekä yksityistä valmistamislupaa koskeva lupamenettely on tarkoitus yhdistää aselupamenettelyksi. Aselupa olisi ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan hallussapitoon, hankkimiseen, valmistamiseen tai muuntamiseen oikeuttava lupa. Aselupaa voisi jatkossa hakea myös sähköisesti. Nykyään käytössä olevasta soveltuvuustestistä olisi tarkoitus luopua. Soveltuvuuden arviointia uudessa lupamenettelyssä parannettaisiin hakijan entistä yksilöllisemmällä haastattelulla sekä poliisilla jo olevan tiedon tehokkaammalla hyödyntämisellä lupaharkinnassa esimerkiksi tietojärjestelmien automaattista tiedonvaihtoa kehittämällä. Velvollisuutta hankitun ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan esittämiseen tarkastettavaksi poliisille rajoitettaisiin, koska ase-elinkeinon harjoittajalta ostettu ase on jo edellä mainituissa tapauksissa kirjattu poliisin asetietojärjestelmään. Yksityisten välisellä luovutuksella siirtynyt ampuma-ase, tehokas ilma-ase ja aseen osa tulisi esittää poliisille, jos luovuttajan hallussapitoon oikeuttava lupa olisi myönnetty ennen vuotta 2000. Ampumaharrastusfoorumi on osallistunut lausunnoin ja keskusteluin lain uudistamiseen vuosina 2015 ja 2016. Hallituksen esitys on luettavissa Eduskunnan verkkosivuilta osoitteessa: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_266+2016.aspx

Lue lisää...