Melumittausraportti – esimerkki

Esimerkkiraportti:

AMPUMAURHEILUKESKUKSEN MELUMITTAUKSET pvkkvvvv

1 Yleistä

Ampumaradan ympäristölupaa varten on haluttu täydentäviä melumittauksia. NN teki mittaukset ja lausunnon.

2 Mittauskohteen ja menetelmät

Mittaukset tehtiin sunnuntaina pp.kk.vvvv klo 10-13. Lämpötila oli noin +11-12 oC, tuuli noin 4 m/s ja suunta lounaasta. Sää oli puolipilvinen. Kokeiden aikana ammuttiin pääsääntöisesti haulikolla mutta myös kiväärillä kaikilla radoilla. Melua mitattiin äänitasomittareilla aa, bb ja cc, jotka kalibroitiin ennen mittauksia ja niiden jälkeen vertailuäänilähteellä xx (jälki abc, marraskuu vvvv, 94,0 dB ja taajuus 1000 Hz). Mittarissa käytettiin A-taajuuspainotusta ja impulssiaikavakiolla mitattua hold-arvoa. Mittaustulosten vertailuun käytetään liitteenä 1 olevaa ampumaratojen melutason ohjearvoista tehtyä valtioneuvoston päätöstä VNp 53/97. Päätöksen mukaan ohjearvona on 65 dB asumiseen käytettävillä alueilla lukuun ottamatta virkistys‑, loma- ja luonnonsuojelualueita sekä hoitolaitoksien alueita, joilla ohjearvo on 60 dB.

VNp 53/1997 löytyy tästä (finlex-linkki)…

3 Tulokset ja niiden tarkastelu

Kuulohavaintojen ja perusteella mahdollisimman edustavien laukausten mittaustulosten yhteenveto (12 – 60 laukausta) on taulukkona 1. Liitteenä 2 ovat mittareiden muistiin tallentuneet äänitasoprofiilit. Kuvissa on ohiajavien ajoneuvojen äänestä johtuvia piikkejä. Samoin väistämättä tallentuneissa näytteissä on puhetta ja liikkumisesta johtuvia ääniä. Sen takia taulukon 1 tulokset ovat huomattavasti luotettavampia tuloksia, koska ne perustuvat samanaikaisen kuulohavainnon ja äänimittauksen tuloksista tehtyyn yhteenvetoon.

kohde enimmäistaso, LAImax, dB vaihteluväli, LAImax, dB kuulohavainto huomautuksia
1. abc 75 60-85 (n=12) kuului selvästi liikennepiikkejä
2. bac 55 47-68 (n=35) kuului kiväärien äänet heikoimpia
3. cba, mökkilaituri 59 54-70 (n=60) kuului muita ääniä, laineet, tuuli
4. cab loma-alue, lipputanko 52 46-59 (n=41) kuului jonkin verran liikenne, keskustelu, tuuli
5. acb piha alle 50 alle 50 (5 min) ei kuulunut lipputangon narun ääni 55 dB
6. bca alle 50 alle 50 (5 min) ei kuulunut linnunlaulu, tuuli, liikenne
7. abd 62 58-68 (n=21) kuului koirat, puheääniä

Myötätuulen puolella kohteissa abc ja abd ylittyi ohjearvo 60 dB. Muut mittaustulosten keskiarvot eri mittauskohteissa olivat alle enimmäistason 60 dB. Verrattuna edellisenä kolmena vuotena tehtyihin mittauksiin, tulokset ovat samaa luokkaa kuin aikaisemmin. Mittaustuloksiin nähden melumalli (liite 3) näyttäisi antavan luokkaa 10 dB suurempia arvoja myös myötätuuliolosuhteissa. Mittauskohteiden etäisyys ampumaradalta on 1,0 – 3,5 km, jolloin ympäristömelun mittausohjeen mukaan tulosten epävarmuus on luokkaa 10 dB. Kaikkien mittaustulosten perusteella voitaneen mittaustuloksen sanoa olevan ohjearvon luokkaa kohdetta abc lukuun ottamatta, kun tuloksia tulkitaan loma-asunnoille sovellettavien ohjearvojen mukaisesti. Yksittäisten laukausten enimmäisarvot saattavat ylittää joissakin sääoloissa ohjearvot.

 

Toivo Teräväinen                                   Tuttu Toimija

asiantuntija                                             päällikkö

yritys OY                                                   Yritys Oy

LIITTEET        1. VNp 53/97

                      2. aikaprofiilit

                      3. kartta ja melumalli mittauskohteesta tuloksineen

Paluu Melun mittaaminen -sivulle