Tarkoitus

Ampumaharrastusfoorumi on ammuntaa harrastavien järjestöjen yhteenliittymä, jonka tavoitteena on turvata ammunnan harrastusmahdollisuudet maassamme myös tulevaisuudessa

Ampumaharrastusfoorumin tehtävänä on yhteisvoimin vaikuttaa päättäjiin valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla ampumaharrastusmahdollisuuksien turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Ampumaharrastuksen haasteina nykypäivänä ovat lukuisat erilaiset lupakäytännöt ja niiden sirpaleisuus. Lisäksi turvallisuuden nimissä tehtävät esitykset lupakäytäntöjen kiristämiseksi ovat arkipäivää.

Ampumaratojen kehittämisen tulevaisuuden haasteina ovat muun muassa asutuksen läheisyys, kiristyneet ympäristönormit (melu, raskasmetallit jne.) sekä pienten ratojen ylläpito talkooväen vähetessä. Lisäksi ampumaratojen puute erityisesti suurten kaupunkien läheisyydessä on merkittävä este ampumaharrastuksen kehittämisessä.

Näiden johdosta ovat kaikki merkittävimmät ampumaharrastuksen piirissä toimivat kattojärjestöt nähneet tarpeelliseksi käynnistää hanke, jolla pyritään kehittämään koko maahan lukumääräisesti riittävät ampumaharrastukseen soveltuvat, turvalliset ja viranomaismääräysten mukaiset suorituspaikat (ampumaradat ja -keskukset).

Lisäksi hankkeen tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää olemassa olevia säännöstöjä sekä yhdenmukaistaa koulutusjärjestelmä kaikille ammunnan harrastajille lajien erityispiirteet huomioiden.

Näiden tavoitteiden toteuttamisen myötä pyritään edelleen vahvistamaan ja laajentamaan yhteiskunnallista hyväksyntää koko ampumaharrastukselle.